Uslovi kupovine

Poštovani potrošači,

molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe infostream.studio internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

PR DORDEVITO zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu infostream.studio i svim njegovim sadržajima.

Klijent je fizičko lice koje kupuje usluge na sajtu infostram.studio i za lične kao i profesionalne potrebe.

Prodavac u konkretnom slučaju je PR DORDEVITO.

PR DORDEVITO na sajtu sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje infostream.studio sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost i PR DORDEVITO se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu infostream.studio, vlasništvo su PR DORDEVITO i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo PR DORDEVITO i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Uputstvo za online kupovinu

Registrujte se da biste mogli da naručite usluge. Registracija se vrši popunjavanjem Formulara za registraciju;

Kada pronađete uslugu koji želite da naručite, kliknite na sličicu ili naziv pored sličice da uđete na stranu sa detaljnim prikazom ili na dugme “U korpu” ukoliko želite odmah da kupite;

Na strani sa detaljnim prikazom kliknite dugme “U korpu” da biste ubacili uslugu u svoju korpu za kupovinu;

Ukoliko želite da završite kupovinu kliknite na ikonicu korpe na vrhu ekrana i otvoriće vam se spisak sadržaja korpe sa desne strane. Kliknite na PLAĆANJE.

Prikazaće Vam se formular za naručivanje. Popunite formular i odaberite način plaćanja. Kliknite dugme “Naručite”;

Videćete stranu sa detaljima narudžbe. Proverite i potvrdite detalje narudžbe. Zatim kliknite dugme “Kupovina” da izvršite narudžbu i pređete na stranicu za plaćanja;

Vaša porudžbenica je uspešno kreirana. Ukoliko su naručene usuge spremne za realizaciju naše saradnje naš operater će Vas kontaktirati u roku ne dužem od jednog radnog dana od trenutka prijema narudžbenice radi provere ispravnosti Vaših podataka i potvrde narudžbenice. 

Cene

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan kupovine. PR DORDEVITO nije u sistemu PDV. Sve cene su date u dinarima.

Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane PR DORDEVITO na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Hvala Vam na razumevanju.

Opis proizvoda

staging.infostream.studio nastoji da sve usluge opiše što je tačnije moguće. Takođe, staging.infostream.studio ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi usluga niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako usluga koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete povraćaj novca uz vraćanje svih materijala i proizvoda PR DORDEVITO.

Isporuka

Usluge koje poručite putem Interneta mogu biti izvršene agencijom PR DORDEVITO kao i našim partnerima. Usluge se izvode u studiju staging.infostream.studio, onlajn, kao i na drugim lokacijama u dogovoru sa klijentom.

Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju izvršavanje usluge, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda. Klije nema pravo da bez nadoknade odlaže izvršenje usluge duže od 15 kalendarskih dana od datuma kupovine, odnosno 1 put. Ukoliko se izvršenje odlaže duže od navedenog roka, odnosno ukoliko potrošač propusti termine sa pružanje usluga koji su dogovoreni, smatra se da je usluga pružena od strane PR DORDEVITO i Klijent nema pravo na bilo kakvu nadoknadu.

Prilikom prijema konačnog proizvoda koji je rezultat pružene usluge, klijent i PR DORDEVITO potpisuju akt prijema usluge i dalje žalbe na proizvod i uslugu nisu moguće.

Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, usluga, ili cena možete nam postaviti i putem telefona na broj +381 65 208 9313 ili e-maila na adresu: info@infostream.studio. Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo. Poručivanjem dajete saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanale komunikacije na osnovu podataka koje ste ostavili, dok se drugačije ne izjasnite, što se može uraditi u bilo kom momentu.

Odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u sčučaju nesoobraznosti pružene usluge onome što je dogovoreno i predstavljno u opisu usluge. Ovakav odustanak može biti učinjen samo pre podpisivanja akta o prijemu usluge.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača, a isti možete preuzeti i ovde.

Prodavac je u slučaju zakonitog i opravdanog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. U slučaju odustanka klijent je dužan da sve materijale, proizvode i prava na intelektualnu svojinu nastalu u procesu pružanja usluga, vrati Prodavcu i da obustavi bilo kakvo dalje korišćenje istih. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije materijale i proizvode koji se vraćaju, ili dok klijent ne dostavi dokaz da je prestao da koristi dobra i know how koji je njemu predat.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PR DORDEVITO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. U slučaju plaćanja gotovinom, potrošaču se gotovina i vraća.

Predugovorno obaveštavanje o mogućnosti za pokretanje postupka za vansudsko rešavanje sporova

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2021), u daljem tekstu: Zakon, PR DORDEVITO potrošačima odgovara za nesaobraznost usuge koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od dana izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa Zakonom, koje možete pronaći na ovom linku https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php.

Mail adresa za prijem predloga za pokretanje postupka vansudskog rešavanja spora i ostalih zahteva koji se odnose na taj postupak je ecommerce@infostream.studio.

Uslove odgovornosti za skrivene nedostatke prema kupcima koji su pravna lica ili fizička lica koja robu pribavljaju radi obavljanja komercijalne delatnosti, I rokove za izjavljivanje reklamacija uređuje Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93, “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 18/2020).

Više o načinu izjavljivanja I obrade reklamacije vidite u odeljku ,,Reklamacije”

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajta je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa PR DORDEVITO su usklađene sa propisima Republike Srbije, a takođe prate intenciju GDPR.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

PR DORDEVITO prikuplja različite vrste podataka o ličnosti u zavisnosti od usluga koje pružamo naših kupcima, kao i vrste ugovora koje zaključujemo.

Prilikom online kupovine PR DORDEVITO obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

Ime i prezime

Broj telefona

E-mail adresa

Adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)

Podaci o izvršenim transakcijama plaćanja

Drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe

Prilikom online kupovine, PR DORDEVITO obrađuje vaše podatke u svrhu pužanja usluga i izvršenja ugovornih i predugovornih aktivnosti, uključujući, rešavanje po primljenim reklamacijama, kao i pružanja drugih usluga koje PR DORDEVITO nudi svojim kupcima.

Obradu navedenih podataka vršimo u cilju zaključenja i izvršenja ugovora sa vama, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza.

PR DORDEVITO naročito vodi računa, da vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Upravo zbog toga, unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima koji pružaju usluge u ime PR DORDEVITO (npr. kurirske službe, kompanije koje se bave obradom reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem web sajta/mobilne aplikacije).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim partnerima i način zaštite i postupanja sa vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Sve prikupljene informacije o vama prilikom online kupovine su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa Tehnomanijom. Svi naši zaposleni (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje svih načela zaštite podataka o ličnosti.

PR DORDEVITO preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

PR DORDEVITO preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke Tehnomaniji bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. PR DORDEVITO nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

PR DORDEVITO će podatke o ličnosti čuvati samo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, a nakon toga samo ukoliko postoji pristanak lica, zakonska obaveza ili legitiman interes.

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite samo one podatke koje prikupljamo u cilju ispunjenja određenih zakonskih obaveza i u svrhe izvršenja ugovora. Podatke koje nam dostavljate u cilju zaključenja i izvršenja ugovora i po osnovu pristanka, dostavljate isključivo na dobrovoljnoj bazi. S tim da napominjemo da bez svih podatka koji su nam neophodni za ispunjenje svrhe, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa Vama i pružimo Vam dogovorene usluge.

Za dodatne informacije o tome kako obrađujemo i postupamo sa vašim ličnim podacima možete pogledati u našoj Politici privatnosti objavljenoj na sajtu, a uvek nam se možete obratiti i na mail adresu admin@infostream.studio ili putem pošte na adresu Vladislava Bajčevića br 1/18, Beograd.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti objavljena na sajtu.

Nastavkom kupovine na našem sajtu, smatraćemo da ste u potpunosti pročitali i razumeli uslove pod kojima obrađujemo vaše podatke o ličnosti i da ste nakon čitanja i razumenjavanja pristali na primenu istih.

Slanje dokumentacije na mail

Ostavljanjem mail adrese dajete saglasnost da Vam se račun, ugovor o prodaji na daljinu, obaveštenja i sva ostala dokumentacija koja se odnose na ugovor o prodaji šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. PR DORDEVITO će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima našeg internet sajta nije dozvoljeno da:

Ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;

Objavljuju i/ili prenose na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim se može inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima;

Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka;

Koriste tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;

Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći naš sajt;

Modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;

Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova mi korisnika možemo onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da prijavimo nadležnim organima.

Get In Touch

  • ul Vladislava Bajčevića 1, 11160 Beograd
  • info@infostream.studio
  • +381652089313
>